Masterplan Boddenkamp

Een nieuw verleden voor de Boddenkamp

De Boddenkamp is een voormalig industrieel gebied grenzend aan het centrum van Enschede. Het gebied wordt gekenmerkt door fragmentatie, schaalverschillen en een diversiteit aan bebouwing: fabrieken, villa´s, arbeiderswoningen, een ambachtschool, bankgebouw en supermarkt. Ons stedenbouwkundig voorstel voor de Boddenkamp behelst een herstel van het stedelijk weefsel na inpassing van de nieuw aan te leggen HOV busbaan. Een fijnmazig stelsel van straten, fietsroutes en informele voetgangersroutes, een centraal plein en groenstructuur sluit aan op de omliggende bebouwing. De busbaan breekt de grote schaal van de wijk. Het centrale waterplein functioneert als waterberging. Een drie meter hoge brug voor de buslijn doorkruist dit park. Voor het langzaam verkeer is hieronder een veilige doorgang aangelegd middels een ‘boardwalk’ over het water. Smalle straten met gesloten bouwblokken, met een duidelijke overgang tussen openbaar en privé, geven het grootschalige gebied een intiem karakter. Een mix van wonen en werken sluit aan op bestaande gebouwen als de ambachtschool, het bankgebouw en de supermarkt. De nieuwbouw omvat verschillende woningtypologieën, variërend van souterrainwoningen, stadshuizen, crescentwoningen tot appartementen. Alle woonblokken hebben een collectief binnengebied en aan de straatzijde een overgangszone in de vorm van voortuinen, stoepen of veranda’s.

Colofon

Enschede, NL, 2006
Stedelijke vernieuwing

opdracht
Stedenbouwkundige visie

ontwerp
Marlies Rohmer en Floris Hund

team
Boris Briels
Beatrix Zingerle
Casper Gullach
Inge Storm

opdrachtgever
Rabo Vastgoed, Woningcorporatie Domijn en Gemeente Enschede

ontwerp
2006

 
 

Copyright Marlies Rohmer Architects & Urbanists